Privacyverklaring

1. Inleiding

MI Stadsadvocaat Overheidsrecht (hierna: "MI Stadsadvocaat") is een gespecialiseerd advocatenkantoor, dat waarde hecht aan discretie en privacy. Als advocatenkantoor ontvangt MI Stadsadvocaat persoonsgegevens, verwerkt deze en handelt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG"). In deze Privacyverklaring vindt u informatie over de vraag welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe en waarom wij die persoonsgegevens verzamelen respectievelijk gebruiken Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van onze (potentiële) cliënten, relaties, leveranciers, sollicitanten en derden die niet cliënt zijn, maar wiens gegevens zijn opgenomen in dossiers die bij ons in behandeling zijn, alsmede diegenen die deze website www.stadsadvocaat.nl bezoeken.

2. Verwerken

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan het ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen van die gegevens.

3. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon of personen. Gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon zijn te kwalificeren als persoonsgegevens. Het gaat hierbij in zijn algemeenheid om persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht die u aan ons heeft verstrekt. Denk hierbij aan:

 • • identiteitsgegevens, zoals uw voor- en achternaam, nationaliteit, geboorteplaats, leeftijd, huwelijkse staat, titel, geslacht, functie of het bedrijf waar u werkt;
 • • contactgegevens zoals uw (mobiele) telefoonnummers, faxnummers, Kvk-nummers, btw-nummers, e-mailadressen en adresgegevens;
 • • financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummers en/of vermogen;
 • • technische gegevens, die inzicht geven in het gebruik van deze website, zoals welke pagina's worden bezocht en uw IP-adres.

4. Doeleinden

De hiervoor bedoelde persoonsgegevens die wij van u of over u ontvangen, verwerken wij met als doel:

 • • de overeenkomst van opdracht uit te voeren, die wij van cliënten ontvangen. Oftewel, het leveren van juridische diensten;
 • • het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en beroepsregels die gelden voor advocaten, waaronder het identificeren van cliënten, het controleren van gegevens, het in acht nemen van administratieve- en fiscale vereisten en het voldoen aan bewaartermijnen;
 • • om te kunnen declareren;
 • • om contact met u te onderhouden;
 • • om onze website te verbeteren.

5. Grondslag voor verwerking

Voor de verwerking van de persoonsgegevens gelden de volgende grondslagen:

 • • uw toestemming;
 • • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
 • • de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardige belangen

6. Verkrijgen en verzamelen van persoonsgegevens

In beginsel ontvangen wij de persoonsgegevens van u, zoals wanneer u gebruikt wilt maken van de juridische dienstverlening die wij bieden, als u ons mailt, onze website bezoekt of bij ons solliciteert. Ook kunnen wij persoonsgegevens van een wederpartij of van een derde ontvangen in een zaak, die wij in behandeling hebben. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens ontvangen door het raadplegen van de Kamer van Koophandel, het kadaster of social media. Verder maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Daarnaast wijzen wij expliciet op de mogelijkheid van een 'Google Analytics Opt-Out'-regeling, waarmee u kunt voorkomen dat wij Google Analytics kunnen gebruiken Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

7. Toegang

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet met derden gedeeld, tenzij een wettelijke verplichting daartoe bestaat of ontstaat (om die persoonsgegevens te delen) of als dat noodzakelijk is om de juridische werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zoals het voeren van onderhandelingen met een wederpartij of het voeren van een juridische procedure.

8. Beveiliging

Wij hechten veel belang en waarde aan de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens die wij ontvangen. Wij hebben technische- en organisatorische maatregelen getroffen, die persoonsgegevens beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en wijziging van uw persoonsgegevens.

9. Bezwaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, zoals hierover omschreven, tenzij een wettelijke verplichting bestaat om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

10. Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt heeft u de volgende rechten:

 • recht op informatie over de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
 • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • recht op correctie, aanvulling of verwijdering als uw gegevens niet (langer) juist zijn;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op om uw eerder gegevens toestemming te herroepen;
 • recht op de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u gebruikt wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@stadsadvocaat.nl. U ontvangt in dat geval binnen vier weken na ontvangst een reactie. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat de hiervoor weergegeven rechten niet absoluut zijn en dat wettelijke verplichtingen daaraan in de weg kunnen staan, waardoor aan uw verzoek geen of onvolledig uitvoering kan worden gegeven.

11. Website van derden

Voor zover op onze website via hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, dient u te beseffen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites van die derden en/of hun privacybeleid.

12. Contactgegevens

Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: info@stadsadvocaat.nl.