Algemene Voorwaarden

1. MI Stadsadvocaat Overheidsrecht, hierna te noemen: "MI Stadsadvocaat", is als advocatenkantoor ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75190931 en heeft als doel het beoefenen van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan MI Stadsadvocaat wordt verleend, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit ontstaan of daarmee verband houden, inclusief buitencontractuele verbintenissen (waaronder onrechtmatige daad) en eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. De toepasselijkheid van enige andere algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Verstrekte opdrachten worden door MI Stadsadvocaat uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten gunste van opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen, ook niet ten aanzien van de vraag waarop en/of op welke wijze aan die opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium van MI Stadsadvocaat vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met de door MI Stadsadvocaat gehanteerde uurtarieven. Daarnaast worden aan opdrachtgever in rekening gebracht (indien van toepassing) omzetbelasting en eventuele voorschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, kadasterkosten, koerierskosten etc).

5. Er wordt maandelijks gefactureerd. Declaraties worden in beginsel per mail verzonden aan opdrachtgever. De betalingstermijn bedraagt 15 dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim is MI Stadsadvocaat gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen en/of de te verrichten werkzaamheden en dienstverlening, hetzij op te schorten, hetzij te beëindigen.

6. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door MI Stadsadvocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat MI Stadsadvocaat onder die verzekering draagt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van MI Stadsadvocaat plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Stadadvocaat en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000,-.

7. MI Stadsadvocaat heeft géén derdengeldenrekening en kan om die reden geen derdengelden ontvangen.

8. Iedere vordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar na de dag waarop opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na twee jaren.

9. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of eigenaren van MI Stadsadvocaat, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

11. MI Stadsadvocaat is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. MI Stadsadvocaat is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van MI Stadsadvocaat te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van MI Stadsadvocaat voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.

12. Niet alleen MI Stadsadvocaat, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan MI Stadsadvocaat zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

13. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan MI Stadsadvocaat is de kantoorklachtenregeling van MI Stadsadvocaat van toepassing. Deze klachtenregeling wordt op verzoek toegestuurd. Daarnaast is op de dienstverlening ook het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur van toepassing, te raadplegen via www.degeschillencommissie.nl.

14. Op grond van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is MI Stadsadvocaat verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en na te gaan of er sprake is van ongebruikelijke transacties en in bepaalde gevallen de autoriteiten hiervan in kennis te stellen, zonder opdrachtgever hierover te informeren.

15. MI Stadsadvocaat is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het kantoor verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op www.stadsadvocaat.nl/privacy. Door gebruik te maken van de diensten van MI Stadsadvocaat, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat MI Stadsadvocaat (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-)gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratie van MI Stadsadvocaat.

16. De rechtsverhouding tussen MI Stadsadvocaat en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Behoudens voor zover anders volgt uit artikel 13, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel, locatie Almelo.